Alakalı Konular

Ana SayfaDİPLOMASİUluslararası KuruluşlarBIMSTEC - Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İşbirliği için Bengal Körfezi Girişimi

BIMSTEC – Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İşbirliği için Bengal Körfezi Girişimi

Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İşbirliği için Bengal Körfezi Girişimi – BIMSTEC; üzerinde mutabık kalınan işbirliği alanlarında ve Üye Devletler tarafından üzerinde mutabık kalınabilecek diğer alanlarda özel işbirliği projelerinin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla hızlı ekonomik kalkınma için elverişli bir ortam yaratmak amacıyla kurulmuştur. Üye Devletler işbirliği alanlarını periyodik olarak gözden geçirebilirler.

Bimstec

Adres – House No-N.W.(I)-06, Road No-53, Gulshan-02, Dhaka-1212, Bangladeş
telefon – 880-2222290096-98
faks – 880-2222287565
e-posta – communications@bimstec.org
web sitesi https://bimstec.org/
kurulduğu tarih – 6 Haziran 1997
amaç – üyeler arasında sosyo-ekonomik işbirliğini teşvik etmek

Üyeler – (7) Bangladeş, Butan, Burma, Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland


BIMSTEC’in Kuruluş Amacı:

 • Eşitlik ve ortaklık ruhu içinde ortak çabalar yoluyla Bengal Körfezi bölgesinde ekonomik büyümeyi ve sosyal ilerlemeyi hızlandırmak.
 • Ekonomik, sosyal, teknik ve bilimsel alanlardaki ortak çıkar konularında aktif işbirliğini ve karşılıklı yardımı teşvik etmek.
 • Eğitim, mesleki ve teknik alanlarda birbirlerine eğitim ve araştırma olanakları şeklinde yardım sağlamak.
 • Üye Devletlerin ulusal kalkınma planlarını destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olan ve istihdam yaratma ve ulaşım ve iletişim altyapısını iyileştirme de dahil olmak üzere insanların yaşam standartlarını yükseltmede somut faydalar sağlayan ortak çabalarda daha etkin bir şekilde işbirliği yapmak.
 • BIMSTEC Üye Devletleri arasında bölgesel bazda en verimli şekilde ele alınabilecek ve mevcut sinerjilerden en iyi şekilde yararlanılabilecek projelerde işbirliği yapmak.
 • Uluslararası terörizm ve sınır aşan organize suçların yanı sıra doğal afetler, iklim değişikliği ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yakın işbirliği yoluyla Bengal Körfezi bölgesinde barış ve istikrarı korumak.
 • Benzer amaç ve hedeflere sahip mevcut uluslararası ve bölgesel örgütlerle yakın ve faydalı işbirliğini sürdürmek.
 • Bengal Körfezi bölgesinde yoksulluğun ortadan kaldırılması için çaba göstermek.
 • Çok boyutlu bağlantı kurmak, ortak refah için ekonomik entegrasyonun temel sağlayıcısı olarak bölgedeki bağlantı çerçeveleri arasında sinerjiyi teşvik etmek.
 • Bölgede ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek için ticaret ve yatırımı önemli bir katkı faktörü olarak teşvik etmek.

Tarihçe

Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İşbirliği için Bengal Körfezi Girişimi (BIMSTEC), 06 Haziran 1997 tarihinde Bangkok Deklarasyonu’nun imzalanmasıyla kurulmuş bölgesel bir örgüttür. Başlangıçta BIST-EC (Bangladeş-Hindistan-Sri Lanka-Tayland Ekonomik İşbirliği) olarak bilinen örgüt, 22 Aralık 1997’de Myanmar’ın ve Şubat 2004’te Bhutan ve Nepal’in katılımıyla günümüzde BIMSTEC olarak bilinmekte ve yedi Üye Devletten oluşmaktadır. 06 Haziran 1997 tarihinde Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka ve Tayland Hükümetlerinin temsilcileri Bangkok’ta bir araya gelerek “Bangladeş-Hindistan-Sri Lanka-Tayland Ekonomik İşbirliği (BIST-EC) Kuruluş Deklarasyonu “nu imzalamışlardır.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hasan Chowdhury, Hindistan Cumhuriyeti Devlet Bakanı Saleem Iqbal Shervani, Sri Lanka Dışişleri Bakan Yardımcısı D.P. Wickremasinghe ve Tayland Dışişleri Bakan Yardımcısı Pitak Intrawityanunt tarafından imzalanan Deklarasyon daha sonra ‘Bangkok Deklarasyonu’ olarak anılmaya başlandı. Bölgesel grubun temel amacı Bengal Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesiydi. Myanmar’ın 22 Aralık 1997’de katılmasıyla grubun adı BIMST-EC (Bangladeş, Hindistan, Myanmar, Sri Lanka, Tayland Ekonomik İşbirliği) olarak değiştirilmiş, Temmuz 2004’te Tayland’da düzenlenen 6. Bakanlar Toplantısı’nda Nepal ve Bhutan’ın da katılımıyla 31 Temmuz 2004’te Bangkok’ta düzenlenen Birinci Zirve’de grubun adı Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İşbirliği için Bengal Körfezi Girişimi (BIMSTEC) olarak değiştirilmiştir.

BIMSTEC’in kurumsal gelişimi kademeli olmuştur. 2014’teki Üçüncü BIMSTEC Zirvesi’nde alınan bir kararın ardından, aynı yıl Bangladeş’in başkenti Dakka’da BIMSTEC Sekretaryası kurulmuş ve işbirliğinin derinleştirilmesi ve geliştirilmesi için kurumsallaştırılmış bir çerçeve sağlanmıştır.

Sektör odaklı bir gruplaşma olan BIMSTEC bünyesindeki işbirliği ilk olarak 1997 yılında altı sektöre (ticaret, teknoloji, enerji, ulaştırma, turizm ve balıkçılık) odaklanmış ve 2008 yılında tarım, halk sağlığı, yoksulluğun azaltılması, terörle mücadele, çevre, kültür, insanlar arası temas ve iklim değişikliğini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Daha sonra, sektörlerin ve alt sektörlerin rasyonelleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesine yönelik adımların ardından, işbirliği 2021 yılında ilgili Üye Devletler tarafından yönetilen aşağıdaki sektörler ve alt sektörler altında yeniden düzenlenmiştir

Organizasyonel Yapısı

Her Üye Devletin DıĢ ĠĢleri/DıĢ ĠliĢkiler Bakanlıkları bünyesinde kurulan Ulusal Odak Noktaları (NFP), BIMSTEC Sekretaryası ve Üye Devletler arasında BIMSTEC ile ilgili tüm iletiĢim ve koordinasyon için temas noktası olarak hizmet vermektedir.

BIMSTEC beş kademeli bir örgüttür:

 • Üye Devletlerin Devlet veya Hükümet Başkanlarından oluşan Zirve
 • Üye Devletlerin dış ilişkilerinden sorumlu Bakanlardan oluşan Bakanlar Toplantısı
 • İlgili sektörlerin faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu icracı bakanlıkların bakanlarından oluşan Sektörel Bakanlar Toplantıları
 • BIMSTEC Üye Devletleri tarafından aday gösterilen Dışişleri Bakanları / Sekreterler / uygun Kıdemli yetkililerden oluşan Kıdemli Yetkililer Toplantısı
 • İlgili Ulusal Odak Noktalarının üst düzey yetkililerinden oluşan BIMSTEC Daimi Çalışma Komitesi (BPWC).